Privatumo politika

Atnaujinta 2019 m. birželio 05 d.

 

 1. Kodėl taikome ir skelbiame šią Privatumo politiką?

 

Kai Jūs – UAB „Garlita“ Klientas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „Jūs“, „Klientas“) – naudojatės mūsų Paslaugomis ar kreipiatės pateikdami savo informaciją, mes – UAB „Garlita“ (toliau – „Garlita“, „mes“) – tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų Asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Šį Garlita veikloje taikomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų bei taisyklių aprašą trumpiau vadinsime Privatumo politika ir ja siekiame informuoti apie Garlita užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Garlita bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.

Tvarkydami Jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Jūs skaitote aktualią ir šiuo metu taikomą Garlita Privatumo politikos versiją, kurios vėliausio atnaujinimo datą pateikiame šio dokumento viršuje. Kilus poreikiui, Privatumo politika gali būti atnaujinama, o apie esminius Privatumo politikos pakeitimus stengsimės Jus iš anksto informuoti tiesiogiai.

 

 1. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka mūsų Produktus, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Garlita parduodamomis prekėmis.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos – Garlita ir/ar jos partnerių tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu siūlomi ir teikiami produktai ir (ar) paslaugos.

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. URL Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

 

 1. Kokią Klientų informaciją renka bei saugo Garlita?

 

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio Garlita gali rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:

 • pagrindinė identifikuoto Kliento informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • informacija apie atsiskaitymus už Paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
 • komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: Prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą Garlita tinklalapiuose (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai, Klientui skambinant į Garlita Klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiant į Garlita darbuotojų skambučius; susirašinėjimo su Garlita informacija (per el. paštą, pritaikytas programas ir pan.); Kliento kreipimaisi ir Garlita atsakymai dėl paslaugų sutrikimų ar kitų spręstinų klausimų;
 • kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie nuomonių tyrimų dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

 

 1. Kodėl Garlita renka Jūsų duomenis?

 

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant Paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar Paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:

 

 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
 • Klientų aptarnavimui, informacijos teikimui;
 • buhalterinei apskaitai;
 • Klientų ar Paslaugomis suinteresuotų asmenų nemokumo rizikos vertinimui, sukčiavimo prevencijai, kitų kriminalinio pobūdžio veiklų identifikavimui ir apsisaugojimui;
 • Kliento skolos valdymui ir išieškojimui;
 • Garlita vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui (pvz.,populiarių paslaugų analizė);
 • statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
 • Garlita vidinių darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;
 • Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
 • kitiems tikslams, kuriais Garlita turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Garlita ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Garlita įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. Kaip Garlita renka Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:

 • Jums asmeniškai pateikus informaciją Garlita ar Garlita įgaliotiems partneriams (pvz., pildant mūsų užsakymo formas ar kitus dokumentus, mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
 • Automatiškai, kai naudojatės Garlita interneto svetainėmis – Garlita.lt, E-shop.garlita.lt, ar kitomis, kurias valdo Garlita – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas. Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą Garlita internetinėse svetainėse atskirai skelbiame Slapukų naudojimo politikoje.
 • Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, arba tai numato teisės aktai pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.).

 

 1. Kaip Garlita užtikrina tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?

 

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar asmens kreipimosi į Garlita formos, Garlita surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat Garlita veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:

 • duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

 

 1. Kaip ilgai Garlita saugo Jūsų duomenis?

 

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 

 1. Kam Garlita gali perduoti Jūsų duomenis?

 

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Garlita Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

 • kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);
 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Garlita vardu, interesais ir užsakymu (pvz. teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, kitoms Garlita grupės įmonėms ir pan.)

Pažymime, kad Garlita duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus Garlita nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Garlita gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Garlita ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.

 

 1. Kokios Jūsų turimos teisės?

 

Kiekvienas Garlita Klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis: • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Garlita atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;

 • gauti iš Garlita patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
 • reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo kaip Garlita Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba Garlita turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį Garlita ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Kliento Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Garlita arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
 • nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra tam davęs aiškų sutikimą;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas Paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Garlita nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.

 

 1. Kaip Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?

 

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite su mumis susisiekti?“. Klientams ar kitiems suinteresuotiems asmenims fiziniams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su Garlita tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones.

Garlita ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia (net ir esant neigiamam Garlita atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis), Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Klientas nesutinka su Garlita sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)

 

 1. Kaip Jūs galite susisiekti su Garlita ?

 

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Garlita Privatumo politikos arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais:

Elektroninėmis priemonėmis:

Garlita klientams – elektroniniu paštu eprekyba@garlita.lt

Telefonu: +370 37 393893

Adresu: Stadiono g. 2, Rinkūnų k., LT-53280, Kauno raj., Lietuva